Volcz Birtok Ajka

adatvédelmi irányelvek

Volcz Ágnes tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. 

Volcz Ágnes a felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Volcz Ágnes által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak: 

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
A Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségre
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett Volcz Ágnes a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra. Hozzájárulást jelent a weboldal látogatása és az űrlapok használata (Megrendelés, Ajánlat kérés, Üzenet küldés). 

A weboldal adatkezelője: Volcz Ágnes
Adatkezelés célja: statisztikai kiértékelés, promóciós tevékenység
Adatok törlési határideje: az adatkezelő jogutód nélküli megszűnése
Feldolgozás: gépi
Törvény vagy jogalap: önkéntes hozzájárulás

Volcz Ágnes a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség Volcz Ágnes alkalmazottját, tagját, megbízottját a szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli. 

Volcz Ágnes által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik. Ilyen visszaélések: 

A számítógépes vírusok, amelyek a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, megsemmisülését eredményezhetik,
A számítógépes betörés, amelynek során a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják,
A számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik.
Mind Volcz Ágnes, mind a partnere köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében. 
Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért Volcz Ágnes nem vállal felelősséget.

Ajka, 2018.01.30. 

Volcz Ágnes